Skip to Main Content

Classical Historiography for Chinese History

Research guide for Chinese Historiography

Dating Aids

 • Chang Qiyun 張 其 昀 , & Yang Jialuo 楊 家 駱, compilers. Qing ren bie ji qian zhong bei zhuan wen yin de ji bei zhuan zhu nian li pu 清 人 別 集 千 種 碑 傳 文 引 得 及 碑 傳 主 年 里 譜. Taibei: Chinese Culture Academy, 1965.
 • Chen Naiqian 陳 乃 乾 , compiler. Qing tai bei zhuan wen tong jian 清 代 碑 傳 文 通 檢. Shanghai: Zhonghua shu ju, 1959. Cites sources of biographical information.
 • Chen Yuan 陳 垣 , 1880-1971. Shi shi yi nian lu 釋 氏 疑 年 錄. Beijing : Zhonghua shu ju, 1964 (1988). For Buddhist biographies.
 • Jiang Liangfu 姜 亮 夫, compiler. Li dai ming ren nian li bei zhuan zong biao 歷 代 名 人 年 里 碑 傳 總 表. Shanghai: Commercial Press, 1937.
 • Yang Jialuo 楊 家 駱, compiler. Li dai ren wu nian li tong pu 歷 代 人 物 年 里 通 譜. Taibei: Shih chieh shu ju, 1963. Cites sources of biographical information.

Electronic Resources

Indices

 • Chang Bide 昌 彼 得 , compiler.   Ming ren zhuan ji zi liao suo yin   明 人 傳 記 資 料 索 引 (Index of Ming biographical materials). Second Edition. Taibei: Zhong yang tu shu guan, 1978.
 • Chen Deyun 陳 德 蕓 , compiler. Gu jin ren wu bie ming suo yin 古 今 人 物 別 名 索 引. Canton: Lingnan University Library, 1937. A list of pseudonyms and alternate names.
 • Chen Naiqian 陳 乃 乾 , collector, & Tao Yuying 陶 毓 英 , compiler. Shi ming bie hao suo yin 室 名 別 號 索 引, including supplement 補 遺. Gong du lou 共 讀 樓 edition, 1933. New version, Beijing: Zhonghua shu ju, 1982.
 • Du Lianzhe 杜 連  , & Fang Zhaoying 房 兆 楹 , compilers. San shi san zhong Qing dai zhuan ji zong he yin de 三 十 三 種 清 代 傳 記 綜 合 引 得. Beijing: Harvard-Yenching Institute, 1932. An index to 33 collections of the Qing-dynasty biographies.
 • Er shi wu shi ren ming suo yin 二 十 五 史 人 名 索 引 (Index of names in the twenty-five dynastic histories). Erh shi wu shi kan xing wei yuan hui 二 十 五 史 刊 行 委 員 會. Shanghai: Kai ming shu dian, 1935.
 • Qing shi 清 史. Edited by Qing shi bian zuan wei yuan hui 清 史 編 纂 委 員 會. Taibei: Kuo fang yan jiu yuan, 1960. See end of Volume VIII.
 • Rachewiltz, Igor de, & May Wang, compilers. Index to Biographical Material in Chin and Yuan Literary Works, second series. Canberra: Australian National University Press, 1972.
 • Rowe, David Nelson, et al., compilers. Index to Qing dai chou ban yi wu shi mo 清 代 籌 辦 夷 務 始 末 索 引. Hamden, Conn. : The Shoe String Press, Inc., 1960.
 • Tang Jizong, compiler. Ba shi jiu zhong Ming dai zhuan ji zong he yin de 八 十 九 種 明 代 傳 記 綜 合 引 得 (Combined indices to eighty nine collections of Ming Dynasty biographies). 3 vols. Beijing: Harvard-Yenching Institute, 1935.
 • Wang Deyi 王 德 毅 , compiler. Qing ren bie ming zi hao suo yin 清 人 別 名 字 號 索 引. Taibei: Chung wen Press, 1985.
 • Yang T'ing-fu 楊 廷 福 , ed. Qing ren shi ming bie cheng zi hao suo yin 清 人 室 名 別 稱 字 號 索 引. Shanghai: Gu ji chu ban she, 1988.
 • Yuan Yongjin 袁 涌 進 , compiler. Xian dai Zhongguo zuo jia bi ming lu 現 代 中 國 作 家 筆 名 索 引. Originally published by Beiping: Beiping Zhonghua tu shu guan xie hui, 1936. Republished by Tokyo: Daian, 1968.
 • Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao suo yin 中 國 近 現 代 人 物 名 號 索 引.
 • Zhou Junfu 周 駿 富 , compiler. Qing ren zhuan ji cong kan suo yin 清 人 傳 記 叢 刊 索 引. Taibei: Ming wen shu ju, 1986.

Pseudonyms

 • Chen Deyun 陳 德 蕓 , compiler. Gu jin ren wu bie ming suo yin 古 今 人 物 別 名 索 引. Canton: Lingnan University Library, 1937. A list of pseudonyms and alternate names.
 • Chu Pao-liang. Twentieth Century Chinese Writers and Their Pen Names. Taibei: Center for Chinese Studies, 1989. Contains 18,000 pen names of 6,784 writers in 2 vols.
 • Liu Bingli 劉 炳 藜, compiler. Zhong wai ren ming ci dian 中 外 人 名 辭 典. Shanghai: Zhonghua shu ju, 1940. Useful for identifying foreign names, especially of important foreigners living in China.
 • Ming ren zhuan ji zi liao suo yin 明 人 傳 記 資 料 索 引. Taiwan National Central Library, Taibei: Wen shi zhe Press, 1965.
 • Shang Chengzuo 商 承 祚 , & Huang Hua 黃 華 , compilers. Zhongguo li dai shu hua zhuan ke jia zi hao suo yin 中 國 歷 代 書 畫 篆 刻 家 字 號 索 引. Beijing: Ren min mei shu chu ban she, 1960. 2 volumes. Volume II contains a list of persons whose alternate names have been indexed. The index itself gives dates and other factual material as well as identifying the alternate name.
 • Shi Menglan 史 夢 蘭, compiler. Yi hao lei bian 異 號 類 編. Pref. dated 1859. Zhi yuan cong shu 止 園 叢 書, v. 17-20.
 • Shi ming bie hao suo yin 室 名 別 號 索 引. Shanghai: Zhonghua shu ju, 1982.
 • Shu, Austin C. W. Modern Chinese Authors: A List of Pseudonyms. East Lansing, Michigan: Asian Studies Center, Michigan State University, 1969. Lists over 2000 pseudonyms used by modern Chinese authors.
 • Wang Baoxian 王 寶 先, compiler Li dai ming ren nian pu zong mu 歷 代 名 人 年 譜 總 目. Hong Kong: Long men shu dian, 1965. An index to chronological biographies of eminent Chinese. Qing and Republican Period are readily available.
 • Wang Deyi 王 德 毅 , compiler. Qing ren bie ming zi hao suo yin 清 人 別 名 字 號 索 引. Taibei: Chung wen Press, 1985.
 • Yan Maogong 嚴 懋 功, compiler. Qing dai zheng xian lei bian 清 代 徵 獻 類 編. 2 vols. Taibei: Zhonghua shu ju, 1968. Volume I contains a list of Qing dynasty jin shi 進 士 arranged according to traditional rhyme system. Volume II lists major offices and their incumbants year by year.
 • Yang Dianxun 楊 殿 詢 , compiler. Zhongguo li dai nian pu zong lu ji xu bian 中 國 歷 代 年 譜 總 錄 及 續 編 . Beijing: Shu mu wen xian chu ban she, 1980.
 • Yang Jialuo 楊 家 駱, compiler. Li dai ren wu bie shu ju chu ming tong jian 歷 代 人 物 別 署 居 處 名 通 檢. Taibei: Shi jie shu ju, 1962. Lists over 6000 names.
 • Yuan Yongjin 袁 涌 進 , compiler. Xian dai Zhongguo zuo jia bi ming lu 現 代 中 國 作 家 筆 名 錄 . Originally published by Beiping: Beiping Zhonghua tu shu guan xie hui, 1936. Republished by Tokyo: Daian, 1968. Used by Austin Shu.
 • Zhongguo xian dai ren wu bi ming ci dian 中 國 現 代 人 物 筆 名 詞 典 . Beijing Library, 1985.

Reference Works

 • Biographies of Kuomintang Leaders. Committee on International and Regional Studies, Harvard University, Privately mimeographed, 1948. Contains biographies of 460 persons. It is a translation of a Chinese Communist Party publication, "A List of the Various Cliques among Members of the Central Committees Elected by the 6th Congress of Kuomintang, 1945." Out of date.
 • Boorman, Howard L., & Richard C. Howard. Biographical Dictionary of Republican China. 4 vols. New York: Columbia University Press, 1967-71. An index of personal names in the collection was put out by Janet Krompart at Columbia University Press in 1979.
 • Chen Bangxian 陳 邦 賢, & Yan Lingzhou 嚴 菱 舟. Zhongguo yi xue ren ming zhi 中 國 醫 學 人 名 志 (Medical Biographies for China) . Beijing: Ren min wei sheng chu ban she, 1956.
 • Chen Daojin 陳 道 瑾, & Xue Weitao 薛 渭 濤. Jiangsu li dai yi ren zhi 江 蘇 歷 代 醫 人 志 (Kiangsu Medical Biographies). Nanjing: Jiangsu ke xue ji shu ju ban she, 1985.
 • Chen Yutang, ed. Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian 中 國 近 現 代 人 物 名 號 大 辭 典 . Hangzhou: Zhejiang gu ji chu ban she, 1993.
 • China Weekly Review, Who's Who in China. Shanghai: 5th edition 1937. Supplement 1940. 6th edition 1950. Generally limited information.
 • Chu Pao-liang, ed. Twentieth Century Chinese Writers and Their Pen Names. 2 vols. Taibei: Center for Chinese Studies, 1989.
 • Directory of Chinese Communist Officials. Washington: March, 1966. Head of title describes this work as an "Intelligence Research Aid" of the U.S. Government. Supplementary volume: Reference Aid, Directory of Chinese Communist Party Officials: Provincial, Municipal and Military. Washington: April, 1969. List of officials in office. This work does not provide detailed biographies.
 • Fang Yi 方 毅 , et al., compilers. Zhongguo ren ming da ci dian 中 國 人 名 大 辭 典. Shanghai: Commercial Press, 1934. Reprint Taibei: Shang wu yin shu guan, 1966.
 • Franke, Herbert ed. Sung Biographies. 2 vols. Wiesbaden: Steiner Verlag, 1976.
 • Fujita Masanori 藤 田 正 典, Gendai Chugoku jimbutsu hyo 現 代 中 國 人 物 表. Tokyo: Daian, 1969. Lists over 1600 persons and gives bibliographic info for further sources.
 • Fukusha seishi sakuin 復 社 姓 氏 索 引. Compiled at Kyoto University by the Institute of Humanistic Studies, the "Late Ming Early Ch'ing Society and Culture Research Group," 1995.
 • Gendai Chugoku jimmei jiten 現 代 中 國 人 名 辭 典. Comp. by the Kazankai 霞 山 會 under supervision of the Asia Bureau of the Japanese Foreign Ministry. Tokyo: Kazankai, 1966. Over 13,000 entries; the most comprehensive work of its kind. A new edition is in the process of publication. Minimal information.
 • Giles, Herbert A. A Chinese Biographical Dictionary. Shanghai: Kelly and Walsh, 1898.
 • Goodrich, L. Carrington, & Fang Chao-ying, Dictionary of Ming Biography. 2 vols. New York: Columbia University Press, 1976.
 • Hashikawa Tokio, compiler. Chugoku bunkakai jimbutsu soran 中 國 文 化 界 人 物 總 覽. Peking: Chuka horei heninkan, 1940. Lists over 5000 names of people mostly living at the time (1920's + 30's).
 • Hu Zhengzhi 胡 正 之, compiler. Zhongguo di hao biao ti yi lan 中 國 帝 號 標 題 一 覽. Beijing: Yenching University, 1939.
 • Huang Zongxi 黃 宗 羲.   The Records of Ming Scholars   明 儒 學 案. Translated by Julia Ching, et al. Honolulu: University of Hawaii Press, 1987.
 • Klein, Donald W. Who's Who of Communist China. New York: 1959. 3 volumes mimeographed containing about 450 biographies.
 • Klein, Donald, & Anne B. Clark. Biographic Dictionary of Chinese Communism, 1921 1965. 2 vols. Cambridge: Harvard University Press, 1971. Contains over 500 biographies of influential Communists from the founding of the Party to 1965.
 • Li Jie 李 藉, compiler. Zhong xi dui yi Riben xian dai ren ming di ming biao 中 西 對 譯 日 本 現 代 人 名 地 名 表. Chongqing: Zheng zhong shu ju, 1945.
 • Li Shengping 李 盛 平 . Zhongguo gong chan dang ren ming da ci dian 中 國 共 產 黨 人 名 大 辭 典 . Beijing: Zhongguo guang bo chu ban she, 1991.
 • Loewe, Michael, ed. A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods (221 BC AD 24). Leiden: E. J. Brill, 2000.
 • O'Neill, P.G. Japanese Names: A Comprehensive Index by Characters and Readings. New York.: Weatherhill, 1972 .
 • Namba Tsuneo 難 渡 常 雄, compiler. Shina jimmei jisho 支 那 人 名 辭 書. Tokyo: 1929. Three volumes, list about 24,000 names from ancient times to the Qing. Character index at end.
 • Pan Asian Newspaper Alliance, Asia Who's Who. Hong Kong: (3rd edition) 1960. Contains 600 biographies of Chinese on the Mainland, 270 on Taiwan, 50 from Hong Kong, and 70 from Malaysia and Singapore.
 • Perleberg, Max. Who's Who in Modern China. Hong Kong: Ye Olde Printerie, 1954. Contains more than 2,000 biographical sketches covering the period from the beginning of the Republic to 1953, but unreliable and must be used with care.
 • Riben xing ming ci dian 日 本 姓 名 詞 典 . Beijing: Shang wu yin shu guan, 1979.
 • Shen Zhihong 沈 治 宏, et al., compilers. Song Biographies in Local Gazetteers. 4 vols. Chengdu: Sichuan ci shu chu ban she, 1997. Includes over 2,200,000 words. It contains more than 100 thousand biographic items, collected from the Song Yuan fang zhi cong kan 宋 元 方 志 叢 刊 , Tian yi ge Ming dai fang zhi xuan kan 天 一 閣 明 代 方 志 選 刊 , Tian yi ge Ming dai fang zhi xuan kan xu bian 天 一 閣 明 代 方 志 選 刊 續 編 , and Riben cang Zhongguo han jian di fang zhi cong kan 日 本 藏 罕 見 中 國 地 方 志 叢 刊 . Compiled at Chengdu Sichuan United University, Gu ji zheng li yan jiu suo.
 • Tan Zhengbi 譚 正 璧 , et al., compilers. Zhongguo wen xue jia da ci dian 中 國 文 學 家 大 辭 典 (Dictionary of Chinese writers). Shanghai: Guang ming shu ju, 1934. Reprint Taibei: 世 界 書 局, 1967. Gives western dates, lists works.
 • Union Research Institute. Who's Who in Communist China. Hong Kong: Union Research Institute, 1966. Contains about 1200 biographies. Supplementary volume Hong Kong: Union Research Institute, 1969.
 • Wixted, John Timothy, compiler. Japanese Scholars of China (A Bibliographical Handbook). Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1992.
 • Wu, Eugene. Leaders of Twentieth Century China: An Annotated Bibliography of Selected Chinese Biographical Works in the Hoover Library. Stanford: Stanford University Press, 1956.
 • Xu Youchun 徐 友 春, ed. Min guo ren wu da ci dian 民 國 人 物 大 詞 典 . Shijiazhuang: Hebei People's Press, 1991.
 • Zanning 贊 寧. Song Gao seng zhuan 宋 高 僧 傳 (Buddhist Biographies for Song).
 • Zhong gong ren ming lu 中 共 人 名 錄. Compiled by the Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo 中 華 民 國 國 際 關 系 研 究 所. Taibei: Zhonghua min guo guo ji guan xi yan jiu suo, 1967.
 • Zhong gong ren ming lu 中 共 人 名 錄. Compiled by Zhong gong ren ming lu bian xiu wei yuan hui. Taibei: Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin, 1989.

Republic of China Electronic Biographical Sources, 1911-1949

Seals and Other Pictoral Sources

 • Contang, Victoria 孔 達 , & Wang Jiquan 王 季 銓 . Maler-und Sammler-Stempel aus der Ming- und Ch'ing-Zeit 明 清 畫 家 印 鑒. Shanghai: Commercial Press, 1940.
 • Zhongguo li dai ren wu tu xiang suo yin 中 國 歷 代 人 物 圖 像 索 引 (Index to portraits of famous Chinese over the dynasties). Compiled by the Suzhou University Library. Nanjing: Jiangsu Educational Press, 1994. Contains the portraits of more than 4500 persons from antiquity to the end of the Qing dynasty published in 663 Chinese publications.

Women

 • Chang, Kang-i Sun. "A Guide to Ming Ch'ing Anthologies of Women's Poetry and Their Selection Strategies." Gest Library Journal 5, 2 (1992): 119-60.
 • Hu Wenkai 胡 文 楷 , compiler. Li dai fu nu zhu zuo kao 歷 代 婦 女 著 作 考 (Study of works written by women over the various dynasties). Revised edition. Shanghai: Ku chi Press, 1985.
 • Idema, Wilt, and Beata Grant. The Red Brush: Writing Women of Imperial China. Cambridge: Harvard East Asian Monographs, 2004.
 • Lee, Lily Xiao Hong, Clara Lau, Clara Wing-Chun Ho, & Clara Wing-Chung Ho, ed. Biographical Dictionary of Chinese Women: The Qing Period, 1644-1911, University of Hong Kong Libraries Publications, No 10.
 • Lee, Lily Xiao Hong, & A. D. Stefanowski, ed. Biographical Dictionary of Chinese Women: The Twentieth Century. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2002.
 • Peterson, Barbara, et al., ed. Notable Women of China: Shang Dynasty to the Early Twentieth Century. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2000.
 • Shi Shuyi 施 淑 儀 . Qing dai gui ge shi ren zheng lue 清 代 閨 閣 詩 人 徵 略 (Brief biographies of refined women poets from the Qing dynasty). Shanghai: Shanghai shu dian, 1987 reprint of 1922 original.
 • Tsai, Kathryn, trans. Lives of the Nuns: Biographies of Chinese Buddhist Nuns from the Fourth to Sixth Centuries. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.
 • Wang Shuhuai 王 樹 槐, compiler. Jin dai Zhongguo fu nu shi Zhung wen zi liao mu lu 近 代 中 國 婦 女 史 中 文 資 料 目 錄 (Index to Chinese sources on modern Chinese women's history). Taibei: Academia Sinica, Institute of Modern History, 1995.
 • Wang Xiuqin 王 秀 琴 et al. Li dai ming yuan shu jian 歷 代 名 媛 書 簡 (Letters by renowned women through the dynasties). Changsha: Commercial Press, 1941.
 • Xi Tianxiao 徐 天 嘯 . Shenzhou nu zi xin shi 神 州 女 子 新 史 (New history of women in the Divine Land). Taibei: Shi huo Press, 1988 reprint of 1913 original.
 • Zheng Guangyi 鄭 光 儀 . Zhongguo li dai cai nu shi ge jian shang ci dian 中 國 歷 代 才 女 詩 歌 鑒 賞 辭 典 (Guide to poetry and songs by talented women through the dynasties). Beijing: Zhongguo gong ren Press, 1991.